اخبار

جلسه هیئت اندیشه ورز در سازمان بسیج کارگران و کارخانجات برگزار شد

برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز در سازمان بسیج کارگران و کارخانجات

برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز با موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401 برگزار گردید
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین؛جلسه هیئت اندیشه ورز با موضوع بررسی تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401 در سازمان بسیج کارگری برگزار شد.این جلسه با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی،دولت و همچنین مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین جناب سرهنگ مهدوی منش برگزار گردید که در آن حضار به پاسخ به سه سوال مطروحه (به شرح ذیل) از سوی سازمان پرداختند.سوال اول: تعیین مزد منطقه ای طبق ماده 41 قانون کار توسط شورای عالی کار نیازمند چه بستری است؟مزایا و چالشهای آن چه میباشد؟سوال دوم: تعیین مزد بر مبنای صنایع مختلف طبق ماده 41 قانون کار توسط شورای عالی کار نیازمند چه بستری است؟مزایا و چالشهای آن چه میباشد؟سوال سوم: تعیین مزد بر مبنای نرخ تورم،سبد معیشت و چانه زنی شرکای اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته و مزایا و چالشهای آن احصاء شود.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید