20 اسفند 1393 - 12:01
خبر نگار : بعنوان اولین سوال راهکار شما برای فرهنگ سازی در جامعه به جهت مصرف وحمایت از تولیات داخلی چیست ؟ برجعلی : همواره استفاده از تولیدات داخلی و یا حد اقل در اولویت اول قرار دادن محصولات داخلی...
19 اسفند 1393 - 10:28
خبرنگار: به نظر شما چگونه می توان با حمایت از تولیدات داخلی در مقابل کالاهای خارجی ایستادگی کرد ؟فخار : حمایت از تولید داخلی باید به گونه ای که بتواند در داخل و خارج با تولیدات محصولات خارجی مقابله...