اخبار

بازرسی از نواحی بسیج کارگری استان

نظارت و بازرسی تخصصی کارشناسان بسیج کارگری استان قزوین از بسیج کارگری حوزه شهید حسنپورشهرستان البرز

کارشناسان بسیج کارگری استان به همراه مسئول تیم بازرسی سرگرد بهنام علی اکبری باهدف نهادینه کردن نظام جامع کنترل ، با محوریت ارزیابی میزان کم و کیف عملکرد برنامه های 6 ماهه اول سال 96 و بررسی ویژه مشکلات و موانع جذب واحدهای تولیدی وتحقق ماموریتها و احصاءموانع پیشرفت از حوزه های بسیج کارگری استان از روز شنبه 29/08/96 به مدت یک هفته بازرسی به عمل می آورند . این هیئت در دومین مرحله از بازرسی های شهرستانی(سه شنبه 30/08/96) ، از حوزه بسیج کارگری شهید حسنپورشهرستان البرز بازدید کردند.

در این بازرسی کارشناسان نسبت به تهیه محاسن و معایب و نواقص کلی پرداخته و راهکارهای مناسبی را جهت پیشگیری از انحراف و عقب ماندگی برنامه ها ارائه نمودند.

بازرسی از این حوزه با محوریت ارزیابی عملکرد و پالایش فرماندهان و مصوبات بازرسی عمومی سردار شاهرخی در خصوص ایجاد پایگاه و رفع عقب ماندگی جذب بسیج ،توسعه پایگاهها،احیای فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر در واحدهای تولیدی و جلسات اخوت 4قطب صنعت ادامه یافت ودر ادامه برنامه بازرسی؛ سرگرد علی اکبری رئیس سازمان بسیج کارگری از ادارات مرتبط با جامعه کارگری ، ریاست اداره کار تعاون  رفاه اجتماعی شهرستان البرزدیدار نمودند و درباره مسائل اقتصادی درواحدهای تولیدی و مشکلات فرهنگی در زمینه های آموزش کارگران  و اهمیت شوراها و مجامع راهبردی واستفاده از محصولات ایرانی بحث و تبادل نظر کردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید