اخبار

بازرسی و نظارت از نواحی بسیج

نظارت و بازرسی تخصصی کارشناسان بسیج کارگری استان قزوین از بسیج کارگری حوزه شهید بابایی البرز

کارشناسان بسیج کارگری استان به همراه مسئول تیم بازرسی سرگرد بهنام علی اکبری باهدف نهادینه کردن نظام جامع کنترل ، با محوریت ارزیابی میزان کم و کیف عملکرد برنامه های 6 ماهه اول سال 96 و بررسی ویژه مشکلات و موانع جذب و راه های برون رفت از این وضعیت در مرحله دوم بازرسی از حوزه های بسیج کارگری استان از روز دوشنبه 29/08/96 به مدت یک هفته بازرسی به عمل می آورند . این هیئت در دومین مرحله از بازرسی های شهرستانی(دوشنبه 29/08/96) ، از حوزه بسیج کارگری شهید بابایی شهرستان البرز بازدید کردند

در این بازرسی کارشناسان نسبت به تهیه محاسن و معایب و نواقص کلی پرداخته و راهکارهای مناسبی را جهت پیشگیری از انحراف و عقب ماندگی برنامه ها ارائه نمودند بازرسی از این حوزه با محوریت ارزیابی عملکرد و پالایش فرماندهان و مصوبات بازرسی عمومی سردار شاهرخی در خصوص ایجاد پایگاه و رفع عقب ماندگی جذب بسیج  ادامه یافت  و در ادامه برنامه بازرسی؛ سرگرد علی اکبری رئیس سازمان بسیج کارگری با فرماندهان پایگاههای کارگری حوزه شهید بابایی دیدار نمودند و درباره  عقب ماندگی جذب در برنامه 5ساله پنجم تبادل نظر کردند و همچنین در ارتباط با مسائل اقتصادی در واحدهای تولیدی و مشکلات فرهنگی در زمینه های آموزش کارگران و تولید و استفاده از محصولات ایرانی بحث و تبادل نظر کردند.

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید