اخبار

نشست

نشست صمیمی فرماندهان پایگاه ها و نخبگان بسیجی باریاست سازمان بسیج کارگری قزوین

نشست صمیمی فرماندهان پایگاه ها و نخبگان بسیجی حوزه شهید چمران البرز باریاست سازمان بسیج کارگری قزوین روز سه شنبه 28آذرماه در شرکت سرامیک البرز قزوین برگزارگردید.

درابتدا جلسه فرماندهان گزارشی کامل ازوضعیت فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی پایگاه ارائه نمودند.درادامه علی اکبری ریاست سازمان بسیج کارگری استان،ضمن تاکید بر اشرافیت همه فرماندهان نسبت به واحدهای تولیدی و آمادگی همه جانبه برای کمک به تولید و تعالی همه واحدها،فرماندهان را خط مقدم تولید معرفی نمودند.

وی تولید و تعالی را ادامه حیات همه واحدهای تولیدی دانست و اشاره داشت چهارقطب صنعت مکمل یکدیگرند و میبایست مدافع حقوق خود و یکدیگر باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید