اخبار

توسط سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان صورت گرفت

دیداراز واحد تولیدی شرکت البرز دارو واقع در شهر صنعتی البرز
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری استان بازدید تیم پیگیری رفع موانع تولید با حضور مسئول سازمان بسیج کارگری استان قزوین و مسئول بسیج کارگری شهرستان البرز از واحدهای تولیدی شرکت البرز دارو واقع در شهر صنعتی البرز به عمل آمد
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید