1
2
3
امام جمعه موقت تهران در تجمع 20 هزار نفری بسیجیان قزوین اظهار کرد: نیروی انسانی برای کشورها رمز اقتدار ملت است و به امید خدا در موضوع جمعیت از...
مسئول سازمان بسیج کارگری استان قزوین گفت: در مجموع حدود 500کارگر بسیجی در طرح "شیفت ایثار"و در 2 شیفت صبح و بعدازظهر به صورت داوطلبانه در راستای...
جلسه ماهانه شورای عالی بسیج کارگری در تاریخ 2 خرداد 97 با حضور اعضاء محترم شورای عالی محترم بسیج کارگری و فرماندهان حوزه ها در سالن جلسات اداره کل...