راه خروج از مشکلات تکیه بر توان داخلی خودمان است

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین با مشارکت روسای تشکل های کارگری و کارفرمایی در شرکت شیشه قزوین در تاریخ 99/10/30 برگزار شد؛ در این جلسه سرهنگ مهدوی منش ضمن خیر مقدم به مدعوین ومیهمانان شرکت کننده در این جلسه گفت:راه خروج از مشکلات درکارخانجات و واحد های تولیدی تکیه بر توان داخلی است.