بازدیداز حلقات صالحین در واحدهای صنعتی و تولیدی بسیج کارگری انجام شد

حجت الاسلام میرزایی ضمن بازدیدازحلقه صالحین شرکت تولی پرس و تهران تک نخ حوزه کارگری شهید حسنپورشهرستان امام رضا(ع)شهر صنعتی البرزدرخصوص اهمیت حلقات صالحین بسیج کارگری؛حلقه های صالحین یکی ازعوامل اصلی ایجاد همدلی ورفاقت میان آحاد ملت خصوصا محیط کارخانجات است میرزایی گفت همواره باید بر حفظ انسجام حلقات صالحین نگاه و توجه ویژه داشت تا ازآسیب های جنگ نرم مصون بمانیم.