1
2
3

کارگاه آموزشی سرگروه های حلقات صالحین بسیج کارگری با حضور پرشور سرگروه ها از مورخه 95/10/1 به مدت دو روز در سالن همایش شهید حسن پور برگزار گردید...

کارگاه آموزشی سرگروه های حلقات صالحین بسیج کارگری با حضور پرشور سرگروه ها از مورخه 1/10/95 به مدت دو روز در سالن همایش شهید حسن پور برگزار گردید...

کارگاه آموزشی سرگروه های حلقات صالحین بسیج کارگری با حضور پرشور سرگروه ها از مورخه 1/10/95 به مدت دو روز در سالن همایش شهید حسن پور برگزار گردید...